Phần mềm
ảnh
- Version 5.0.9.0
ảnh
Phần mềm nâng cấp Offline vBHXH áp dụng cho 62 tỉnh thành (Hà Nội áp dụng update từ bản 4.0.18.0 không sử dụng cho các phiên bản cũ)
ảnh
file dotnetfx35